Game #17904 jochenw vs godfather, 00:01:30//00:01:27